• image

  (+48) 726 990 205
  (+48) 22 780 69 76

 • image

  GODZINY PRACY
  Pon - Pt 8.00 - 20.00

Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów świadczy usługi od 1996r.

Wykonujemy badania techniczne wszystkich rodzajów pojazdów:
– Motorowery i motocykle
– Pojazdy osobowe i ciężarowe
– Autobusy
– Przyczepy-Naczepy
– Ciągniki rolnicze

Wykonujemy również badania:
– pojazdów zasilanych gazem
– taxi
– pojazdów zabytkowych
– pojazdów służących do przewozu towarów niebezpiecznych
– zmiany rodzaju pojazdów
– badania na potrzeby odliczen VAT

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pod patronatem

Instytutu Transportu Samochodowego

i

Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów

log
skp
KALE_260210_15
20200923_182817
20200925_083816
20200925_083056

TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW – CENNIK

Lp.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. poz. 2261 z 2004 r. z późn. zm.)

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

1.

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

1.2

samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1)

98,00

1.3

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

153,00

1.4

samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy

176,00

1.5

autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą

199,00

1.6

przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c.

40,00

1.7

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c.

50,00

1.8

przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c.

70,00

1.9

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c.

78,00

1.10

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c.

163,00

1.11

przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c.

177,00

1.15

pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne)

63,00

1.17

tramwaj – wagon silnikowy

330,00

1.18

tramwaj – wagon przegubowy

395,00

1.19

tramwaj – wagon doczepny czynny

250,00

1.20

tramwaj – wagon doczepny bierny

110,00

1.21

trolejbus – badania elektryczne2)

115,00

1.22

motorower

50,00

1.23

pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej

62,00

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

2.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

2.2

skuteczności działania hamulców tramwaju

120,00

2.3

skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu

50,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

2.6

toksyczności spalin

14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

2.8

geometrii kół jednej osi

36,00

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

4.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4)

20,00

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

4.3

dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym

51,00

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

5.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

5.1

co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych3)

20,00

5.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

6.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

6.2

który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe)

42,00

6.3

który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe)

50,00

6.4

który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne)

85,00

6.5

autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne)

126,00

6.6

do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe)

48,00

6.7

w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym

82,00

6.8

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej)

50,00

6.9

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji

– skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska

60,00

94,00

6.10

w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego

94,00

6.11

pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych)

50,00

6.12

dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego

120,00

6.13

o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) (wyposażony w blokadę alkoholową)

50,00

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

7.

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

7.1

prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1)

35,00

7.2

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze4)

21,00

7.3

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób4)

48,00

7.4

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej4)

41,00

7.5

czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego4)

41,00

7.6

wykonanie numeru nadwozia

49,00

7.7

wykonanie numeru silnika

49,00

7.8

wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

36,00

7.9

sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych

82,00

7.10

pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy5)

255,00

1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: “przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub “HAK” nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.

Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w.   – masa własna pojazdu,
d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. poz. 2390 z 2019 r.)

Opłata w zł
(zawiera podatek od towarów
i usług VAT)

Szczegółowe czynności uprawnionych diagnostów związane z dokonaniem odczytu wskazania drogomierza wraz z jednostką miary (zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia)

50,00 zł

KALE 260210 15
20210105 140624
20200923 171308
20200923 171339

BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW NIE OBJĘTE CENNIKIEM URZĘDOWYM

Badania pojazdów co do zgodności z warunkami technicznymi – pojazdy zabytkowe
POJAZD

Opłata (brutto)

1.

Motorower, Motocykl

185,00

2.

Samochód osobowy, Pojazd Trójkołowy do 3,5t dmc

310,00

3.

Samochód ciężarowy i specjalny do 3,5t dmc

310,00

4.

Samochód ciężarowy powyżej 3,5t dmc

400,00

5.

Ciągnik samochodowy

500,00

6.

Naczepa

500,00

7.

Autobus

600,00

Badania dodatkowe

Opłata (brutto)

1.

badanie spalin + wydruk

20,00

2.

Anulowanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym – Nauka jazdy- taxi – hak – przystosowany do zasilania gazem + zaświadczenie

20,00

3.

Wystawienie duplikatu badania technicznego

bez opłaty

Geometria kół pojazdów

Pojazdy osobowe

Opłata (brutto)

1.

sprawdzenie geometrii kół + wydruk

70,00

2.

 ustawienie geometrii kół + wydruk

120,00

Pojazdy ciężarowe i dostawcze do 3,5 t d.m.c.

Opłata (brutto)

1.

sprawdzenie geometrii kół + wydruk

80,00

2.

ustawienie geometrii kół + wydruk

140,00

1.22

Pojazdy ciężarowe, autobusy itp. pow. 3,5 t. d.m.c.

Opłata (brutto)

1.

sprawdzenie geometrii kół

90,00

2.

ustawienie geometrii kół

190,00

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu

Opłata (brutto)

1.

Sprawdzenie zawieszenia - szarpak

20,00

2.

Sprawdzenie zawieszenia + amortyzatory

30,00

3.

Sprawdzenie sil hamowania

20,00

4.

Wymiana żarówki

10,00 - 40,00

5.

Sprawdzenie pojazdu przed zakupem

80,00

6.

Sprawdzenie pojazdu przed zakupem + pomiar grubości lakieru

120,00

7.

Sprawdzenie pojazdu przed zakupem + pomiar grubości lakieru + odczyt kodów błędów-komputer

140,00

8.

Sprawdzenie światłości świateł drogowych i ustawienie świateł mijania

20,00

 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image